केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९९/०७४-७५ (खुला), १७२००/०७४-७५ (महिला), १७२०१/०७४-७५ (आ.ज.), १७२०२/०७४-७५ (मधेशी), र १७२०३/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन