लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६८।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्लम्बर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन