लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17162/077-78 (आ.प्र.) र 17163/077-78 (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन