लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), १६६७९/०७८-७९ (महिला) र १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन