लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (महिला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन