लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय (साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय), काठमाडौैंको वि.नं. २८६-२८७/२०६४-६५ (समावेशी, खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहको पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन