केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन