लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५८१२/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन