लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९३।०७६-७ (आ.प्र.) र विज्ञापन नं. १७१९४।०७६-७ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन