लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०/०७३-७४ (खुला) नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन