केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४-५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन