लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन