लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन