मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11462/074-75 (पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन