लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०६१।०६६-६७ (आ.ज.), १०६१।०६६-६७ (मधेशी) र १०६२।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६७।०५।१८ र २० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन