लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८४/०७९-८० (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन