लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह¸ एघारौं तथा नवौं तह¸ प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ तथा कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन