लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६।०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन