लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८३।०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, चौथो तह (प्राविधिक), जुनियर मेडिकल रेकर्डर असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन