लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३०४५/०७३-७४ (आ.ज.), मिति २०७४।१०।१२ को सूचनाबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौ तह, एनेस्थेटिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन