लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५३५२/०७५-७६(आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन