Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_tq2iqvu2b9gbj77k24l1c91g77, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०।०७५-७६ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन