पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 13016-13020/073-74,(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. ल्याब टेक्निसियन पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा सिफारिश कार्यालय सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन