लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१-१५४०२/०७८-७९(खुला/आ.ज.) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन