लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७३।०७६-७ (महिला) र १६६७५।०७६-७ (अपांग), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन