लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१४/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन