लोक सेवा आयोग, साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं.२३७-२३९।०६६-६७(खुला/ समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन