लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७१।०७६-७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन