लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय (साविक सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय), दिपायलको वि.नं. ८२४-८२७/०६६-६७ (खुला/समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप-समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इन्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन