लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. ११४१२/२०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन