लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको बिज्ञापन नं. १३९०४/०७६-७७ (खुला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक निरिक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन