लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयकोविज्ञापन नम्बर १७२७६/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन