लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९१०।०७९-८० (आ.ज.), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन