लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७४-७५ (खुला), १७३११/०७४-७५ (महिला), १७३१२/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३१३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा मिति २०७५।०८।०७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन