लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११४०८/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा समूह, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन