लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन