लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन