केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल,प्रशासन सेवा, राजश्व समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन