लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१४/२०७७-०७८ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन