लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन