लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३१।०७६-७७ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन