Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_me5t6l6nl2sr49i0h0sfnol4m3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५९।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन