लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१९/०७६-७७ (आ.प्र.), १७३२०/०७६-७७ (खुला), १७३२१/०७६-७७ (महिला), १७३२२/०७६-७७ (आ.ज.) र १७३२३/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह (प्रा.), फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन