केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन