लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन