केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९६/०७४-७५ (खुला), १७१९७/०७४-७५ (महिला) र १७१९८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन