केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५१४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदका उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन