लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१३-१२०१४/०७६-७७ (खुला,आ.ज.), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन