लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५१।०७९-८० (महिला), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन