लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०२९/०७८-७९ (पि.क्षे), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन